Regulamin świadczenia usług przez Europejski Rejestr Pojazdów

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje usług oraz zasady ich świadczenia przez Katarzynę Matuszak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Europejski Rejestr Pojazdów Katarzyna Matuszak, ul. Prosta 28, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7790008470, adres poczty elektronicznej: erp@erp.pl, zwaną dalej „ERP”, a także warunki korzystania ze Strony oraz wzajemne prawa i obowiązki stron umowy.

 2. ERP prowadzi w systemie teleinformatycznym stronę internetową pod adresem www.erp.pl, na której zamieszcza zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług.

 3. Wyrażeniom użytym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

  1. Usługa – czynności prawne i faktyczne, wykonywane przez ERP na podstawie umowy zawartej z Klientem,

  2. Usługa formularza elektronicznego – udostępnienie przez ERP na stronie formularza elektronicznego do składania ofert. W ramach tej usługi Klient może przesyłać drogą elektroniczną pliki do systemu ERP.

  3. Strona – serwis internetowy działający w systemie teleinformatycznym pod adresem domeny www.erp.pl, a także jego podstrony,

  4. Dane o pojeździe – dane uzyskane z bazy pojazdów, obejmujące informację czy do wybranej bazy pojazdów zgłoszono jego kradzież, oraz dane rejestracyjne. Opcjonalnie dane o pojeździe mogą zawierać informacje ubezpieczeniowe i fabryczne. Dane ubezpieczeniowe to dane dotyczące szkód ubezpieczeniowych ujawnionych w odniesieniu do pojazdu. Dane fabryczne to dane o: dacie produkcji, kolorze nadwozia, numerze silnika i skrzyni biegów.

  5. Baza pojazdów – urzędowy lub prywatny zbiór danych, prowadzony dla terytorium określonego państwa, w którym zamieszczane są informacje o pojazdach, w tym o kradzieży, przywłaszczeniu lub nabyciu w drodze oszustwa.

  6. Numer identyfikacyjny – podany przez Klienta ciąg znaków liczbowych lub liter, co do którego ERP uzyskuje dane z bazy pojazdów. ERP pozyskuje informacje z baz pojazdów wyłącznie w oparciu o numer VIN lub numer seryjny.

  7. VIN – numer identyfikacyjny nadany i umieszczony w sposób trwały na pojeździe przez producenta. Rozmieszczenie pól numerowych zależy od producenta.

  8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. Raport – dostarczany w formie trwałego nośnika elektronicznego formularz, w którym ERP przekazuje Klientowi wyniki wyszukiwania w wybranej bazie danych na temat przedmiotowego pojazdu.

  10. Klient – osoba fizyczna jeżeli posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez ERP. Klient może być konsumentem lub podmiotem niebędącym konsumentem.

  11. Regulamin – niniejszy regulamin.

  12. Dzień złożenia oferty – dzień, w którym dane zawarte w formularzu elektronicznym wysłanym przez Klienta, zostały dostarczone do systemu teleinformatycznego ERP,

  13. Chwila zawarcia umowy – moment doręczenia przez ERP, na adres e-mail Klienta podany w formularzu elektronicznym, potwierdzenia zawarcia umowy,

  14. Wykonanie zlecenia – moment, w którym ERP wprowadził zamówiony raport do systemu teleinformatycznego i złożył podmiotowi świadczącemu usługę poczty elektronicznej zlecenie wysłania danych do klienta,

  15. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie w tym zdjęcia, opisy, formularze, logotypy, a także nazwa domeny, kolorystyka i układ strony, są własnością lub przedmiotem praw autorskich lub innych praw ERP i podlegają ochronie, chyba że prawa te przysługują podmiotom trzecim.

 5. Strona wykorzystuje pliki cookies Klienta (tzw. ciasteczka).

 6. Do poprawnego korzystania ze strony oraz wypełnienia formularza elektronicznego konieczna jest przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0. lub wersje wyższe lub przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 17.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe, aktualizowanego na bieżąco systemu operacyjnego z rodziny Windows, Linux, MacOS. Do przeglądania niektórych plików może być wymagana przeglądarka plików PDF. Zalecamy również połączenia z siecią Internet o prędkości co najmniej 256kb/s. Dla optymalnego wyświetlania Strony należy ustawić minimalną rozdzielczość ekranu na 800x600 pikseli.

 7. ERP na żądanie Klienta udostępnia treść regulaminu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie..

 8. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich Klientów oraz podmiotów zamierzających złożyć ofertę, z wyjątkiem postanowień, których stosowanie ograniczono do konsumentów.

§ 2
Zakres usług

 1. ERP nieodpłatnie świadczy usługę formularza elektronicznego, poprzez który możliwe jest złożenie oferty, a także przesłanie do ERP plików.

 2. ERP w ramach usługi, pozyskuje odpłatnie dane o pojeździe z wybranych przez Klienta baz danych, a następnie udostępnia je Klientowi w formie raportu elektronicznego.

 3. ERP wykonuje usługę dla wskazanego przez Klienta numeru identyfikacyjnego, ale nie bada jego prawdziwości, nie dekoduje numeru identyfikacyjnego, w szczególności ERP nie bada, czy numer jest właściwy dla marki, modelu, rocznika pojazdu.

 4. Numer umieszczony w polu numerowym pojazdu, może nie odpowiadać pierwotnym oznaczeniom zamieszczonym przez producenta. ERP nie bada numerów pod kątem ewentualnego uprzedniego przerabiania lub podrabiania i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta z tego tytułu.

 5. ERP w ramach usługi dostarcza Klientowi raport elektroniczny zawierający dane o pojeździe, utrwalony w formie umożliwiającej trwałe przechowywanie. Doręczenie raportu za pośrednictwem poczty e-mail jest nieodpłatne.

 6. Raport nie potwierdza legalnego pochodzenia konkretnego, wskazanego przez Klienta pojazdu. Takie potwierdzenie wymaga przeprowadzenia badań technicznych oraz mechanoskopijnych, celem potwierdzenia prawdziwości oznaczeń, wykluczenia przeróbek konstrukcyjnych pojazdu, czy też złożenia pojazdu z kilku elementów. ERP zastrzega sobie prawo nieodpłatnego dla Klienta dokonania weryfikacji pojazdu w zakresie wykraczającym poza zakres usługi opisany zawartą z nim umową.

 7. Uzyskanie przez ERP informacji o utraceniu (kradzieży) sprawdzanego pojazdu skutkuje poinformowaniem organów ścigania, co może spowodować w szczególności utratą pojazdu przez Klienta lub innymi konsekwencjami prawnymi.

 8. Informacje o pojeździe zawarte w raporcie są aktualne wyłącznie w chwili otrzymania przez ERP odpowiedzi z bazy pojazdów. ERP nie odpowiada za zmiany w zasobach baz danych powstałe od momentu otrzymania odpowiedzi, do udostępnienia raportu klientowi.

 9. Usługi, z wyłączeniem usługi formularza elektronicznego i przesyłania plików świadczone są odpłatnie. Wysokość opłaty za wykonanie usługi określa cena wynosząca 170,00 zł +VAT [brutto 209,10 zł] za sprawdzenie jednego pojazdu.

§ 3
Korzystanie z usług

 1. Klient może korzystać ze strony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi formularza elektronicznego, a także przesyłania plików do ERP. Klient zawiera umowę o korzystanie z usługi formularza elektronicznego rozpoczynając jego wypełnianie. ERP nie przetwarza danych osobowych wprowadzonych do formularza, jeżeli Klient zakończył korzystanie z usługi przed złożeniem oferty. Korzystanie z usługi formularza dopuszczalne jest anonimowo.

 3. ERP zamieszcza na Stronie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o usługę. ERP nie kieruje zaproszeń do Klientów zagranicznych oraz nie wprowadza ułatwień dla takich klientów w dostępie do Strony.

 4. Treść zaproszenia do składania ofert jest aktualna do odwołania lub zmiany. Umowa może być zawarta tylko w języku polskim.

 5. Akceptacja ofert przez ERP, odbywa się w dni robocze, od godziny 09.00, do godziny 16.00

 6. Nie jest możliwe zawarcie umowy o usługę lub korzystanie z usługi anonimowo lub pod pseudonimem.

 7. Oferta wiąże na warunkach z chwili złożenia, a zmiany na Stronie dokonane między złożeniem oferty, a jej przyjęciem nie wywołują skutków prawnych dla tej oferty.

 8. Do złożenia oferty za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 9. W celu zawarcia umowy Klient wpisuje w formularzu na stronie www.erp.pl wymagane dane. Do złożenia oferty konieczne jest zaznaczenie pola „akceptuję regulamin”. Warunkiem zawarcia umowy jest zaznaczenie przez Klienta będącego konsumentem w formularzu opcji „wyrażam zgodę na rozpoczęcie przez ERP świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”. Klient będący konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z pózn. zm.) traci wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy świadczenia usług. Po spełnieniu świadczenia przez ERP Klientowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Klientom nie będącym konsumentami prawo odstąpienia od umowy po jej zawarciu nie przysługuje.

 10. Klient obowiązany jest wskazać Państwo, z którego bazy pojazdów ERP ma pozyskać dane o pojeździe.

 11. Klient zobowiązany jest załączyć do formularza skan dowodu rejestracyjnego pojazdu, w taki sposób by widoczny był wpisany w nim numer VIN. W tym celu klient powinien wybrać przycisk „przeglądaj” i wybrać z dysku komputera odpowiedni plik. Przesyłany skan nie może zawierać danych osobowych właścicieli wpisanych do dowodu. Klient ma obowiązek wyciąć lub zakryć te dane przed wykonaniem skanu i wysłaniem pliku do ERP.

 12. Jeżeli nr VIN podany w formularzu jest inny niż nr VIN wpisany w dowód rejestracyjny, którego skan Klient przesłał do ERP, usługa jest wykonywana dla numeru wpisanego w dowód.

 13. Następnie klient powinien złożyć ofertę przez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 14. Oferta zawarcia umowy złożona drogą elektroniczną wiąże Klienta przez 7 dni, od momentu potwierdzenia jej otrzymania przez ERP. Związanie ofertą oznacza, że w przypadku przyjęcia oferty przez ERP dojdzie do zawarcia umowy. Jeżeli oferta została złożona w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, a także w dzień roboczy po godzinie 16.00, potwierdzenie otrzymania może być wysłane w kolejnym dniu roboczym.

 15. Jeżeli ERP przyjmie ofertę, Klient otrzyma na podany w formularzu adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie istotnych postanowień umowy, która stanowi oświadczenie woli ERP o zawarciu umowy. Klient otrzymuje również potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymanie treści cyfrowych, powodujące utratę prawa do odstąpienia od umowy.

 16. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę, w terminie 24h dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowę zawarto w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas płatności należy dokonać w kolejnym dniu roboczym. W przypadku opóźnienia, ERP może wyznaczyć Klientowi dodatkowy 1 dniowy termin na zapłatę, z zastrzeżeniem że w razie bezskuteczności jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania jej wykonania.

 17. ERP przystąpi do świadczenia usług po otrzymaniu pełnej opłaty za usługę. Do tego czasu ERP powstrzyma się od świadczenia.

 18. Jeżeli klient wyraża wolę, by ERP rozpoczęło wykonanie usługi niezwłocznie po zaakceptowaniu oferty, może załączyć do formularza potwierdzenie wykonania opłaty za usługę, lub przesłać je pocztą elektroniczną.

 19. ERP wykona usługę po zawarciu umowy, w terminie 48h od dokonania wpłaty.

 20. Ceny za usługi podane są w PLN i zawierają VAT według obowiązującej stawki

 21. Zakazane jest korzystanie ze Strony w sposób sprzeczny z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 4
Płatności

 1. Klient może uiścić opłatę za zamówioną usługę w formie:

  1. przelewu bankowego – na rachunek SANTANDER BANK POLSKA SA numer rachunku:
   08109013460000000034019706

  2. gotówką w siedzibie ERP.

 2. Dniem zapłaty przelewem bankowym, jest dzień obciążenia rachunku Klienta.

 3. W przypadku powstania nadpłaty środków Klienta, może on złożyć oświadczenie woli o zaliczeniu kwoty nadpłaty na poczet kolejnych usług ERP. W takim wypadku środki zostaną umieszczone na rachunku depozytowym ERP, a Klient nie może domagać się zapłaty odsetek od kwoty objętej oświadczeniem.

 4. Klient nie może potrącić wierzytelności przysługującej mu względem ERP, z wierzytelnością ERP, o zapłatę wynagrodzenia za usługę oraz świadczenia uboczne.

 5. Przelew wierzytelności Klienta, przysługującej mu z tytułu umowy o usługę jest niedopuszczalny.

§ 5
Odmowa zawarcia umowy i jej rozwiązanie

 1. Klient może cofnąć ofertę do momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy.

 2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi formularza elektronicznego przez zamknięcie podstrony.

 3. Klient może złożyć w formie elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie uiścił jeszcze wpłaty za usługę.

 4. Jeżeli informacje podane przez Klienta w formularzu elektronicznym budzą wątpliwości, zawierają oczywiste błędy lub omyłki pisarskie, ERP może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia.

 5. ERP może odmówić zawarcia umowy lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia jeżeli klient nie poda w formularzu elektronicznym wymaganych danych, podał dane nieprawdziwe, dostarczy treści bezprawne lub naruszy postanowienia regulaminu lub obowiązujące przepisy.

 6. O odmowie zawarcia lub rozwiązaniu umowy ERP poinformuje Klienta za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu.

§ 6
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację jeżeli w jego ocenie usługa lub usługa formularza elektronicznego została wykonana nienależycie.

 2. Reklamacje mogą być składane pocztą elektroniczną, osobiście w siedzibie ERP, a także pisemnie na adres ERP. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 3. W reklamacji Klient powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji. Jeżeli przyczyna reklamacji opisana jest w sposób uniemożliwiający jej należyte rozpatrzenie, ERP może wezwać Klienta do jej uzupełnienia.

 4. ERP rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uzupełnienia.

§ 7
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług

 1. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. otrzymywania niezamówionych informacji handlowych, działaniem wirusów, robaków internetowych, oprogramowania typu spyware oraz innego złośliwego oprogramowania.

 2. W czasie korzystania z formularza elektronicznego, składania oferty, wykonywania przelewu bankowego, a także innych czynności w systemie teleinformatycznym, Klient winien korzystać z legalnego oprogramowania antywirusowego

 3. Klient może odmówić zgody na wykorzystywanie przez ERP plików cookies. W tym celu Klient powinien wyłączyć Stronę.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Matuszak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Europejski Rejestr Pojazdów Katarzyna Matuszak, ul. Prosta 28, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług,

  2. obsługi procesu reklamacji,

  3. przesyłania korespondencji mailowej.

 3. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, wglądu i aktualizacji tych danych. Uprawnienie do aktualizacji Klient może zrealizować przesyłając na adres e-mail: erp@erp.pl stosowne żądanie.

 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. ERP odmówi jednak zawarcia umowy w przypadku gdy Klient nie podał danych oznaczonych jako obowiązkowe lub istnieje wątpliwość co do ich prawdziwości.

 5. ERP stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. ERP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

 2. ERP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec.

 3. ERP zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone oferty i zawarte umowy. ERP poinformuje klientów o zmianach w Regulaminie co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie.

 4. Klient poza prawem do uzyskania Regulaminu w wersji elektronicznej umożliwiającej jego przechowywanie, może utrwalić jego treść przez wydrukowanie.